Cảnh báo mạo danh cơ quan nhà nước để bán tài liệu

Gần đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng phải đưa ra thông báo khẳng định không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách và không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại cũng như đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm sách nào.

Trung tâm Tin tức