Cần đưa tiết đọc sách vào giờ chính khóa

Ngày nay, để khuyến khích "văn hóa đọc" của các em học sinh, cần đưa các tiết đọc sách vào giờ học chính khóa, điều này sẽ giúp các em đọc sách một cách chủ động hơn.

Trung tâm Tin tức