Cần đẩy lùi nạn mê tín dị đoan

Hiện nay, có một bộ phận người dân tin một cách thái quá vào các sức lực của thần thánh, đền chùa, cúng bái ở Việt Nam. Nhiều người lệ thuộc vào thế giới siêu nhiên huyền bí, từ đó có những suy nghĩ, hành vi phản khoa học.

Trung tâm Tin tức