Cách mạng tháng Tám 1945: Đại thắng từ lòng dân

Cách đây 74 năm, Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám thành công vĩ đại, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trung tâm Tin tức