Các ngân hàng tăng cường huy động vốn trung và dài hạn

Từ đầu năm 2019, tỉ lệ vốn ngắn hạn, cho vay trung và dài hạn đã được Ngân hàng nhà nước điều chỉnh giảm còn 40%.

Trung tâm Tin tức