Bệnh viện TP.HCM sử dụng ngoại ngữ Anh - Pháp

Đây là một tín hiệu đáng mừng, góp phần vào công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng tầm vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Trung tâm Tin tức