Bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức hội thảo "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2020 - 2025".

Trung tâm Tin tức