Bảo tồn giá trị di tích chiến trường Điện Biên Phủ

Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai chủ trương thực hiện Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt là Chiến trường Điện Biên Phủ.

Trung tâm Tin tức