Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn 27 thủ tục hành chính

Đây là một tiến bộ quan trọng, khi trong quý III/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giảm từ 28 thủ tục hành chính xuống còn 27; trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử

Trung tâm Tin tức