Báo chí góp phần thành công ngày bầu cử

Rất nhiều yếu tố đã góp phần làm nên thành công và sức mạnh của "ngày hội non sông", trong đó báo chí góp phần không nhỏ trọng công tác bầu cử.

Nguồn: Trung tâm Tin tức