Trang chủ  |   Sơ đồ site  |   Liên hệ  |   Download  
TẠP CHÍ TRUYỀN HÌNH
TRANG CHÍNH
LỊCH PHÁT SÓNG
HTV VIDEO
HTV TRỰC TUYẾN
Số lượt truy cập:
Liên kết trang web
  Gương mặt diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ

G?p MC "Vui c?ng Hugo"

 

?Vui c?ng Hugo? l? m?t ch??ng tr?nh Gameshow m?i c?a ??i truy?n h?nh TP.HCM d?nh cho c?c em thi?u nhi. Ra ??i ??ng th?i ?i?m k? ngh? h?, th?i gian ph?t s?ng thu?n l?i v? nh?t l? nh?ng tr? ch?i h?p d?n s?i ??ng ?? gi?p ch??ng tr?nh c? ???c s? quan t?m ??c bi?t t? c?c em thi?u nhi v? c? c?c b?c ph? huynh. ??y l? ch??ng tr?nh huy ??ng nhi?u MC nh?t t? tr??c ??n nay : b?n MC c?ng thay nhau d?n d?t cu?c ch?i. Tr? trung, xinh x?n v? r?t y?u tr? con c? l? l? ??c ?i?m chung nh?t c?a b?n c? g?i sinh ??ng n?y.

?t Nh? ? C ?ng ch?a c?u v?ng

C?i t?n ?C?ng ch?a c?u v?ng? l? do c?c anh ch? trong ??i ??t cho Thanh Th?o b?i Th?o th?ch m?c nh?ng chi?c ?o m?u s?c h?i nh?n m?t ch?t. M? th?t t?nh th? tr?ng Th?o c?ng c? ph?n gi?ng m?t n?ng c?ng ch?a xinh x?n.

Ba n?m ch?nh th?c b??c v?o l?ng MC chuy?n nghi?p, Thanh Th?o ?? c? m?t l??ng v?n kha kh? nh?ng kinh nghi?m n?i tr??c c?ng ch?ng. Th? m? v?i ?Vui c?ng Hugo? m?i th? v?n nh? nh?ng ng?y ??u ti?n, v?n nguy?n v?n s? h?i h?p v? ni?m h?ng kh?i. ?? t?i Th?o th?ch nh?t l? n?i v? nh?ng ??a ch?u c?ng trong nh?. Nh?ng ??a nh?c ??ng y?u m? Th?o lu?n ph?i cho gi?i th??ng khi c?c ch?u h?c gi?i, d?n ?i ch?i game v? coi phim ho?t h?nh m?i khi ??n k? ngh? h?.

C?i x?m nh? c?a Th?o m?y ng?y nay r?n r?ng b?i ??m con n?t, fan cu?ng nhi?t c?a Hugo. T?i n? tranh nhau : ?t Nh? c?a tao, ?t Nh? c?a tao ?i ???ng phim? v? k?a? Thanh Th?o v?n m?i l? ?t Nh? b? b?ng c?a ba m?. Nh?ng l? th? t?nh h? h? ??c chung v?i m?, nh?ng gi?n d?i, nh?ng nh?o v?i anh Hai. C? MC t??i t?n v? d?n d? c?a ?Vui c?ng Hugo?, ng?y ng?y v?n c?n ???c b? ??a ??n? Th?o ?em c? s? trong s?ng ?y v?o ?Vui c?ng Hugo?. Ch??ng tr?nh ?? cho Thanh Th?o c? h?i ?? c? th? b?y t? t?nh c?m c?a m?nh v?i t?t c? c?c em m?t c?ch ??ng y?u nh?t.

Kh?n gi? truy?n h?nh ?? t?ng g?p Thanh Th?o v?i ?Nh?p s?ng s?i G?n?, nh?ng Thanh Th?o ?Vui c?ng Hugo? l?i c? v? chi?m ???c nhi?u c?m t?nh nh?t c?a c?c b?. C?c b? mu?n k?t v?i ch? Thanh Th?o c? th? g?i th? v? ??a ch?: Nguy?n Ng?c Thanh Th?o. 170/21/2 B?n V?n ??n, ph??ng 6 - Q4.


Jamilah

Jamilah, c? ngh?a l? t?t, ??p. Ba m? ?? ??t cho ch? c?i t?n c?ng c?m nh? th? trong khai sinh. M?t c?i t?n m? ?t h?n ?t ng??i bi?t ??n, m?i ng??i ?? quen g?i ch? l? Nh? Qu?nh - c?i t?n m? m?t ??ng nghi?p ?? ??t t? ng?y ch? m?i b??c ch?n v?o ??i. 

B? m? Nh? Qu?nh ??u l? ng??i d?n t?c Ch?m ? An Giang. Theo phong t?c ??o H?i, th?t heo l? m?n ki?ng k? m? ch? ch?a t?ng ???c n?m. 18 tu?i ch? ?? l? ?ng??i nh? ??i?, ??n nay v?y m? ?? 10 n?m. Nh? Qu?nh s?ng b?nh l?ng v?i ni?m h?nh ph?c ri?ng c?a m?t gia ??nh nh?, v?i b? Ruby v? ?ng x? ? ??o di?n Vi?t C??ng. Ruby ch? m?i 2 tu?i nh?ng coi b? cu c?u r?t kho?i nh?ng ch??ng tr?nh c?a M? Qu?nh. Khi r?nh r?i, ch? d?nh th?i gian ?? ??c truy?n, nghe nh?c. M? nh?t l? truy?n d?ch, ??i khi qu?n c? th?i gian, qu?n m?t m?nh ?ang ? ??u. 

?Vui c?ng Hugo? ??i v?i Nh? Qu?nh l? c? m?t th? th?ch l?n, m?t s? l?t x?c, n?i theo ng?n ng? c?a ch?. Kh?n gi? truy?n h?nh ?? quen v?i h?nh ?nh m?t Nh? Qu?nh ch?ng ch?c ?i?m t?nh trong vai tr? ph?t thanh vi?n, c? l? h?i b?t ng? tr??c m?t Nh? Qu?nh ho?n to?n kh?c v?i ?Vui c?ng Hugo?. 

Tr?ng nh? ? Nguy?t Nhi

Nguy?t Nhi di?n vi?n h?i, Nguy?t Nhi k?ch n?i, Nguy?t Nhi di?n vi?n ?i?n ?nh v? Nguy?t Nhi MC. C? v? nh? c? n?ng ?a t?i n?y s? c?n ti?p t?c b? sung v?o danh s?ch m?t s? nh?ng ch?c danh kh?c n?a. Ri?ng ??i v?i vai tr? l? ng??i d?n ch??ng tr?nh, ??y ?? l? n?m th? 8.

Nguy?t Nhi t? cho m?nh l? ??a tham c?ng ti?c vi?c, k? c?ng ch?ng c? g? l?. L? MC cho m?t s? t? ?i?m ca nh?c l?n trong th?nh ph?, l?u di?n kh?p c?c t?nh, MC c?a ?Vui c?ng Hugo? s?p t?i ??y s? ti?p t?c nh?n l?nh th?m vai tr? bi?n t?p ki?m ng??i d?n ch??ng tr?nh cho Gameshow m?i tinh c?a ??i Truy?n h?nh Vi?t Nam ?S?ng n??c ph??ng Nam?. B?n t?i b?i nh?ng h?ng l?m.
B?n Nguy?t Nhi lu?n c? b?ng d?ng c?a hai kh?n gi? kh? t?nh: M? v? em trai. T? d?o Ba m?t, t??ng ?? c? l?c Nhi kh?ng ?? s?c theo ngh? b?i Ba l? ch? d?a c?a Nhi trong cu?c s?ng, l? ng??i b?n l?n vui t?nh c? th? chia x? t?t c? bu?n vui. Nh?ng gi? th? kh?c r?i, n?m nh? ba ng?y ?? th?y qu?n ch?n, Nhi nh? kh?n gi?, nh? c?i kh?ng kh? nh?n nh?p c?a nh?ng ??m v?n ngh?, nh?ng b?n l?u di?n, c? tr?i ch?n l?i th? Nhi c?ng c? m? ?i.

Nguy?t Nhi y?u tr? con, chuy?n n?y ???c minh ch?ng b?ng m?t c? nh?y c?ng l?n khi b?o Nhi cho c?c b? ??a ch? li?n l?c: nguyetnhi0909@yahoo.com. Nhi h?a s? c? nh?ng ph?n qu? h?p d?n cho nh?ng l? th? d? th??ng. C?n ch? g? n?a c?c b?! 
"Linh th?ch ???c g?i l? c? gi?o"

? nh? m?i ng??i g?i Ng?c Linh l? Chu?t. Nh?ng c? chu?t gi? ?? l? gi?m ??c m?t c?ng ty, l?i th?m v?a l? ca s? v?a ki?m ngh? g? ??u tr?. H?i Linh th?ch g? nh?t, ch? nghe Linh c??i: ?Linh th?ch ???c g?i l? c? gi?o?. Ngu?n g?c c?a s? th?ch th? n?y c? l? ?? xu?t hi?n t? l?u r?i, t? c?i ng?y m? c? gi?o Chu?t chi?u n?o c?ng b?t m?y con g? (!) ng?i nghe m?nh gi?ng b?i. 

Ng?c Linh l? kh?ch quen c?a kh?n gi? truy?n h?nh. M?y ai kh?ng bi?t c? b? c? g??ng m?t s?ng tr?ng chuy?n h?t nh?c thi?u nhi v? n?i ??nh ??m khi sang t?n Th?i Lan di?n chung v?i Michael Jackson, nh?ng ?? l? chuy?n c?a ng?y x?a. Gi? th? Linh l?ng l? h?n nh?ng m?nh li?t h?n v?i c?ng vi?c c?a m?nh. Nh?ng ni?m say m? th?i th? b? ?? gi? ch?n Linh b?n b?c gi?ng c?ng c?c em, nh?ng n? c??i v? ?nh m?t trong veo lu?n l? ?i?u Linh nh? tr??c nh?t v? c?n l?i sau c?ng 

B?n trong m?t Ng?c Linh h?i b?i b?i l? m?t c? Chu?t s?ng kh? n?i t?m v?i m?t tr?i tim c?n nhi?u t?nh c?m l?ng m?n. Linh l?m th?, nghe nh?c, s?ng v?i b?n b?, r?t ch?n t?nh. M?y ai ng? Ng?c Linh l?i l? m?t ng??i m? ??o v? am hi?u s?u s?c gi?o l? nh? Ph?t. 

N?u h?i Linh ?i?u g? khi?n Linh quan t?m v? th?ch th? nh?t trong giai ?o?n n?y, c?u tr? l?i l?: Hugo. T?t c? nh?ng ph?n h?i nho nh? t? kh?n gi? c?ng l?m Linh m?t ng?. G?c quay khi?n Linh tr?n tr?a h?n m?t ch?t, chuy?n khen ch? v?n th??ng th?y ? nh?ng ch??ng tr?nh v?a m?i ra ??i t?t c? ??u c? th? l?m cho Linh lo ??n m?t ng?. 

Linh l? v?y, m?nh m? ?? v? c?ng r?t nhi?u n? t?nh ??. M?t n?ng Hugo th? v? ??y ch? !

T?n Th?i

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
In th??ng tin
 
C??c tin kh??c
Bé Phạm Nguyệt Hằng – Chắp cánh cùng ước mơ (Hồ Ngọc Minh Hiển - Tạp chí HTV)
Tam ca áo trắng: Trở lại với “em” xưa (Đỗ Quyên - Tạp chí HTV kỳ 1 tháng 8/2004)
Kim Tae Hee - Tắc kè hoa xinh đẹp (Hương Lan - Tạp chí HTV)
Park Jung Chul người thay thế Jang Dong Gun (Hương Lan - Tạp chí HTV)
Diễn viên trong phim "Chuyện tình biển xanh": Từ Tiệp Nhi (vai Mạn Thanh) (H.Q - Tạp chí HTV)
Phạm Văn Phương - "Đệ nhất mỹ nhân" của truyền hình Singapore (Minh Hương - Tạp chí HTV kỳ 2 số tháng 7-2004)
Diễn viên trong phim "Chuyện tình biển xanh": Hoắc Kiến Hoa (vai Trung Hiểu Cương) (H.Q - Tạp chí HTV)
Diễn viên trong phim "Chuyện tình biển xanh": Lâm Vĩ Quân (vai Từ San Ni) (H.Q - Tạp chí HTV)
Diễn viên trong phim "Chuyện tình biển xanh": Hứa Thiệu Dương (vai Trạch Á) (H.Q - Tạp chí HTV)
Lữ Lương Vỹ: Không còn lận đận trong tình duyên (Hoàng Anh - HTV)
Diễn viên chính trong phim truyền hình Trung Quốc "Kiếm pháp anh hào" Quan Vịnh Hà: Sẽ lui về phía sau màn ảnh? (Hoàng Anh - HTV)
Ca sĩ Đan Trường: Phiêu du với dòng đời (Ban Mê - HTV)
Lim Eun Kyung - thiên thần bé nhỏ trong phim "Vệ sĩ" (Lan Thương - HTV - 7/7/2004)
Việt Trinh – Mỹ Uyên cùng gánh “Nợ đời” (Trần Khánh Trung - 3/6/2004)
Kỳ Duyên – Mầm xanh nghệ thuật (Hoàng Dương - Tạp chí HTV số tháng 6-2004)
Tiếng hát Hồ Quỳnh Hương – Nỗi khát khao cháy bỏng! (Anh Duy - Tạp chí HTV số tháng 6-2004)
Tâm Tâm - Duyên nợ với cải lương (Tùng Thanh - Tạp chí HTV tháng 1/2004 - 30/12/2003)
Viên ngọc Bắc Mỹ: AVRIL LAVIGNE (Tạp chí HTV số tháng 6-2004)
Ca sĩ Cao Minh - Hát mãi tên người (Tạp chí HTV số tháng 5-2004)
Trò chuyện với "Cô mắt nai" (Nguyễn Thi - Tạp chí HTV số tháng 4-2004)
 Thông tin