Ngày mình được sinh ra trên đời
Chương trình yêu thích