Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2016)
19/05/2016 08:00
Hôm nay (19/5) là kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2016). Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc.

Bác Hồ - một nhân cách cao đẹp - là tấm gương để mọi người noi theo (Ảnh minh họa)

 

Chứng kiến cảnh đời nô lệ của người dân mất nước, dưới ách thực dân Pháp, tháng 6/1911, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Trong cuộc hành trình bôn ba khắp năm châu bốn biển tìm đường cứu nước đã giúp Người hiểu rõ cội nguồn những khổ đau của nhân dân lao động là ở sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa tư bản đế quốc và hình thành nên ý thức giai cấp rõ rệt. Vì thế, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin một cách tự nhiên, như một tất yếu lịch sử, và đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930, cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Sự đúng đắn ngay từ đầu của tư tưởng, đường lối cách mạng Việt Nam do Hồ Chí Minh vạch ra đã được thực tiễn chứng minh và khẳng định. Chính trong quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện dần, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc mình. Thắng lợi này đưa Tổ quốc ta về một mối và mở ra một kỷ nguyên mới đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Từ đây, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Chào mừng kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh, trong những ngày này Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhân dân phát huy cao độ truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc… phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và những năm tiếp theo.


 
Trung tâm Tin Tức
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích