Yên Bái: Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
10/12/2015 18:00
Theo Báo cáo từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái, từ năm 2010 đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 6.580 đảng viên, 2.369 tổ chức đảng; xem xét, thi hành kỷ luật đối với 861 đảng viên.

​Việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tỉnh Yên Bái quan tâm thực hiện (Ảnh minh họa: Báo Yên bái)

 

​Ủy ban các cấp đã kiểm tra 433 đảng viên và 147 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 1.261 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra 219 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng (tăng 42 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước); kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính đảng đối với 49 tổ chức đảng.

Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành giám sát 1.783 tổ chức đảng, tăng 1.222 tổ chức đảng so với nhiệm kỳ trước; giám sát 3.742 đảng viên, tăng 1.123 đảng viên so với nhiệm kỳ trước. Ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 861 đảng viên, giảm 188 đảng viên so với nhiệm kỳ trước, chiếm 1,75 tổng số đảng viên của đảng bộ; đã thi hành kỷ luật 24 tổ chức đảng, giảm 02 tổ chức so với nhiệm kỳ trước.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái, quá trình thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đều đảm bảo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định; qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, ủy ban kiểm tra các cấp đã tích cực, chủ động theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các kết luận, quyết định kiểm tra. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác cán bộ; vấn đề giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm...

Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền; giải quyết kịp thời, dứt điểm tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng và khiếu nại kỷ luật đảng. Từ đó kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa các vi phạm, giúp đảng viên, tổ chức đảng nhận rõ khuyết điểm, vi phạm và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Cùng với triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, những năm qua, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của ủy ban kiểm tra các cấp được cấp ủy quan tâm tăng cường, bảo đảm về số lượng, kịp thời kiện toàn ngay khi có thay đổi về cán bộ; chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra được nâng lên.

Thời gian tới, Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng sau Đại hội XII của Đảng... nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhất là các cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ lãnh đạo các tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng và trong nhân dân.

Ủy ban kiểm các cấp tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham mưu, giúp các cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung, quy trình, phương pháp kiểm tra, giám sát theo quy định; có sự vận dụng đúng đắn, sang tạo, phù hợp với từng nội dung kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Cấp ủy đảng các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các quy định, quy chế phối hợp giữa các cấp ủy, ủy ban kiểm tra với các cơ quan, tổ chức, ngành chức năng có liên quan, xác định rõ trách nhiệm nội dung vi phạm và nguyên tắc phối hợp nhằm tạo sự đồng thuận và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

​Cùng với đó, cấp ủy các cấp cần nghiên cứu, rà soát và xây dựng quy chế làm việc theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy để thực hiện chương trình công tác trong tình hình mới, nhất là quan tâm kiện toàn đủ số lượng cán bộ của uỷ ban kiểm tra các cấp, xây dựng kế hoạch đào tạo về chính trị, chuyên môn...

Mặt khác, các cấp ủy cần chú trọng quan tâm hơn nữa đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và kịp thời bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để cán bộ kiểm tra được cập nhật bổ sung kiến thức, học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có phương pháo công tác tốt, kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích