Xác định rõ vai trò của đại đoàn kết toàn dân tộc
23/10/2015 08:57
Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những mục tiêu quan trọng để xây dựng đất nước, bởi, đại đoàn kết luôn là sức mạnh to lớn nhất để đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn trong mọi thời điểm.

​Bác​ Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh tư liệu)

 

Đó là nhận định của ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khi trao đổi với phóng viên về góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII. 

 

           Ông Đỗ Duy Thường. (Ảnh:TA) 

Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nêu rõ: "Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam, tăng cường quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc...".

Ông Đỗ Duy Thường phân tích: Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đã xác định rõ vai trò của đại đoàn kết dân tộc. Đại đoàn kết dân tộc là phải lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Lần này dự thảo văn kiện đã chấp nhận những quan điểm khác nhau nhưng không trái với lợi ích quốc gia, dân tộc, xây dựng tinh thần hướng tới tương lai, xóa bỏ mặc cảm, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là một mục tiêu của đại đoàn kết đã được nhấn mạnh trong dự thảo văn kiện.

Bên cạnh đó, đại đoàn kết phải giải quyết trên cơ sở hài hòa các mối quan hệ giữa các thành viên trong xã hội; các thành viên trong xã hội phải đảm bảo lợi ích của các giai cấp: công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, dân tộc, tôn giáo… để mọi người dân đều được hưởng thành quả của công cuộc đổi mới. Chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước mà hợp lòng dân, xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân, vì quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết sẽ rất thuận lợi, từ đó, nhân dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Đây cũng là điểm được nhấn mạnh rất rõ trong dự thảo văn kiện.

Theo ông Đỗ Duy Thường, trước hết, quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích, nguyện vọng, ý chí của nhân dân, đem lại quyền lợi cho nhân dân như Hiến pháp năm 2013 đã quy định.

Để làm được điều này, ông Đỗ Huy Thường cho rằng, các cấp ủy Đảng, chính quyền phải thường xuyên đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề thắc mắc của nhân dân; phát huy được quyền làm chủ của nhân dân. Bên cạnh đó, phải tiếp tục thể chế hóa quyền dân chủ trực tiếp, quyền dân chủ đại diện, để phát huy được sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh quyền làm chủ của nhân dân.

Ông Đỗ Duy Thường góp ý, dự thảo văn kiện lần này cần nhấn mạnh việc cụ thể hóa cơ chế về dân chủ trực tiếp của người dân, nhất là làm sao để tiếp tục triển khai thực hiện cụ thể hóa quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đó là những điểm chúng ta phải rất cụ thể. Đồng thời, các cấp ủy Đảng, chính quyền phải thực hiện các phương châm: dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát. “Đây thực ra là quyền dân chủ trực tiếp của người dân. Quyền này chúng ta cũng mới thể chế hóa được thông qua Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn” – ông Thường nêu rõ.

Theo Pháp lệnh số 34, ở xã, phường, thị trấn thì dân có quyền được biết về quy hoạch đất đai, nguồn thu, chi ngân sách do nhân dân đóng góp. Cùng với đó, dân được bàn những vấn đề về quy hoạch đất đai, xây dựng nông thôn mới. Dân được trực tiếp quyết định những vấn đề do dân đề xuất, đóng góp và thực hiện như làm đường đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà trẻ mẫu giáo, xây dựng trường học… Những vấn đề này do nhân dân bỏ tiền ra, nhân dân phải được bàn, được quyết định trên cơ sở chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Sau đó dân phải có quyền kiểm tra, giám sát….

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ đó thì trước hết phải thực hiện tốt dân chủ trong Đảng. Dân chủ trong Đảng là nòng cốt, là hạt nhân để phát huy dân chủ trong xã hội. Đó là điểm đầu tiên – ông Đỗ Duy Thường nói.

Thứ hai là phát huy dân chủ trong xã hội để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội. Bởi vì MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận là thể hiện sự dân chủ và nhân dân. Hiến pháp nói là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Đảng, của nhân dân. Mặt trận có quyền tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, Mặt trận có quyền giám sát và phản biện xã hội. Đó là những điểm rất mới mà Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam mới ban hành. Việc phát huy dân chủ trong xã hội trước hết là phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội dựa trên những vấn đề văn kiện lần này cần phải nhấn mạnh – ông Đỗ Duy Thường phân tích.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích