Thể hiện tầm cao trí tuệ, đổi mới tư duy trong công tác xây dựng Đảng
05/10/2015 07:46
Dự thảo đã đánh giá một cách toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, trong đó đã đánh giá những thành tựu nhưng với mức độ rất khiêm tốn, trong khi những yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra rất cụ thể.

​Ảnh mi​nh họa

 

Góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2010 (Dự thảo), TS Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP đánh giá: Dự thảo ngắn gọn, văn phong rõ ràng, bố cục chặt chẽ. Các nội dung được trình bày trong Dự thảo có tính phổ thông đại chúng nhưng cũng không kém phần lý luận khi tổng kết đánh giá các vấn đề thực tiễn. Đây là một dự thảo văn kiện có chất lượng tốt.

Đáng mừng là công tác xây dựng Đảng trong Dự thảo lần này đã nhấn mạnh đến nội dung xây dựng Đảng về chính trị với chất lượng tốt và nhiều điểm mới. Điều này thể hiện, Đảng bộ TP vẫn phát huy được truyền thống năng động, sáng tạo nhưng không còn dừng ở việc "xé rào, vượt rào" tức là chỉ vận dụng mà đã khẳng định được vai trò có những phát kiến, đóng góp cho tư duy lãnh đạo của toàn Đảng.

Theo TS Nguyễn Việt Hùng, Dự thảo đã đưa ra những cái mới, rất mới, chẳng hạn như xây dựng TP.HCM là nơi có chất lượng sống tốt. Đây là triết lý phát triển mới của TP, thể hiện tầm cao trí tuệ, đổi mới trong tư duy đã kiến tạo con đường lớn, mô hình mới, không chỉ vận dụng mà đóng góp ý kiến cùng toàn Đảng tìm ra tư duy mới, không chỉ tạo ra động lực mới cho sự nghiệp phát triển TP, một đô thị đặc biệt mà đóng góp cho khu vực phía Nam và cả nước.

Về nội dung công tác xây dựng Đảng được đề cập trong Dự thảo: "Xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên", TS Nguyễn Việt Hùng cho rằng nhìn tổng thể, công tác xây dựng Đảng trong Dự thảo có 3 điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Thứ nhất là, Đảng bộ TP đã nhìn một cách thẳng thắn vào sự thật để tổng kết, đánh giá một cách toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua. Đây là cách tiếp cận vấn đề mang tính Đảng rất cao và thể hiện được tính chiến đấu của Đảng bộ TP từ trước đến nay là luôn tôn trọng sự thật khách quan, luôn bám sát vào thực tiễn. 

Thứ hai là, Dự thảo không chỉ nêu những thành tựu đã đạt được mà còn chỉ rõ, rất rõ những mặt yếu kém trên từng lĩnh vực về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP. Các yếu kém được nhìn nhận tương đối cụ thể, chi tiết đã giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được những đòi hỏi trong công tác xây dựng Đảng hiện nay là rất cao. Khi Đảng bộ TP đã nhìn thấy những hạn chế yếu kém thì sẽ xác định rõ được những phương hướng, mục tiêu về công tác xây dựng Đảng cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thứ ba là, Đảng bộ TP đã nhìn nhận nguyên nhân của các thành tựu cũng như các mặt hạn chế yếu kém, đặc biệt đã nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan bên cạnh các nguyên nhân khách quan với tinh thần dũng cảm nhìn thẳng vào công tác xây dựng Đảng. Đây là cách tiếp cận vấn đề mang tính thực tế và khoa học.

Có thể nói, Dự thảo đã đánh giá một cách toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, trong đó đã đánh giá những thành tựu nhưng với mức độ rất khiêm tốn, trong khi những yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra rất cụ thể. Đây là cách tiếp cận đúng đắn, trung thực, tạo thêm động lực, động cơ phát triển cho nhiệm kỳ mới.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, để "nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu", Đảng bộ TP cần tiếp tục coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến việc nâng cao sức chiến đấu năng lực lãnh đạo, uy tín của Đảng bộ; cũng như quyết định đến những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng - an ninh, nâng cao tiềm năng phát triển của TP. Chính sự lãnh đạo của Đảng bộ TP sẽ quyết định đến tiến trình phát triển nhanh và bền vững của TP, do đó công tác xây dựng Đảng phải được coi trọng một cách thường xuyên, liên tục, đồng bộ và có cách làm mới để đạt kết quả cao hơn về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức. 

Chúng ta đã có triết lý phát triển mới, tư duy đổi mới, tinh thần năng động thì đòi hỏi người cán bộ, đảng viên phải theo kịp tư duy mới, phải có bản lĩnh tầm nhìn, năng lực tổ chức điều hành, có khả năng quán triệt, vận dụng, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống sau khi kết thúc Đại hội. Điều quan trọng là trong nhiệm kỳ phải triển khai được tư duy mới của Đảng bộ TP đề ra, không được chủ quan và cần phát huy được sức mạnh của trí tuệ tập thể, nhất là của Ban Chấp hành Đảng bộ TP để đưa tư duy mới thành động lực thúc đẩy sự phát triển của TP.

Một trong những biện pháp quan trọng là coi trọng công tác tổ chức cán bộ theo hướng có số lượng dồi dào, đáp ứng được sự đổi mới về công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng kịp thời cho nhiệm kỳ mới; cơ cấu cán bộ phải hợp lý, đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, tạo nhiều quyền tự chủ cho Đảng bộ. TP cần có cơ chế, chính sách mới và đề xuất Trung ương để có được cơ chế phù hợp để xây dựng đội ngũ cán bộ tương thích với đô thị đặc biệt, giúp TP phát triển, góp phần đưa cả nước đi lên.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TP.HCM cũng cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 với phương thức bài bản hơn, chiều sâu hơn; phát huy những mặt đã làm được, khắc phục ngay những khuyết điểm hạn chế đã được chỉ ra, không để lặp lại, kéo dài những hạn chế. Đồng thời tạo được tính lan tỏa, nêu cao vai trò người đứng đầu trong công tác; kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt một cách thường xuyên để toàn Đảng bộ TP là vườn hoa đẹp, tiếp tục nâng cao uy tín của Đảng bộ, đảng viên với Nhân dân. Để làm được những nội dung này phải đổi mới tư duy, công tác tư tưởng xung kích đi đầu trong đổi mới, công tác dự báo, dẫn đường cần thực hiện cho tốt. Trong tình hình thực tế bùng nổ mạng xã hội, truyền thông đa phương tiện, công tác tư tưởng phải đảm bảo tính cách mạng, tính Đảng, tính khoa học nhưng phải hiện đại hóa để làm chủ trận địa tư tưởng.

Để Dự thảo hoàn thiện hơn rất cần sự tham gia đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân để thể hiện "ý Đảng lòng dân" và tinh thần thảo luận, đóng góp xây dựng của các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X. Khi chúng ta thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên ba mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức gắn với đặc thù Đảng bộ của một đô thị đặc biệt, tôi tin tưởng Đảng bộ sẽ tăng tốc, xây dựng được chiến lược để vươn lên tầm cao mới.


Thành ủy TP.HCM
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích