Thái Bình: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đạt hiệu quả thiết thực
05/12/2015 15:10
Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4, các cấp ủy đảng ở Thái Bình đã chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên.

Bộ đội biên phòng Thái Bình góp sức xây dựng nông thôn mới (Ảnh: Báo Thái Bình)

 

Nhiều chuyển biến tích cực

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ, qua việc quán triệt, triển khai Nghị quyết, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); cơ bản nắm vững 3 vấn đề cấp bách và các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết; yêu cầu, nội dung, quy trình, các bước tiến hành kiểm điểm tự phê và phê bình đồng thời nhận thức sâu sắc những hạn chế, khuyết điểm, sửa chữa kịp thời sẽ ảnh hưởng đến vai trò của lãnh đạo Đảng và sự tồn vong của chế độ, đồng thời xác định đây là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, về đấu tranh ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, Thường vụ Tỉnh ủy, BCH, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, tập thể lãnh đạo các Sở, ban, ngành đã kiểm điểm nghiêm túc, nhận rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, thiết thực và khả thi để khắc phục, sửa chữa khuyết điểm trong thời gian tới phù hợp với thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tính đến thời điểm này, 42 nội dung vấn đề trong Chương trình khắc phục những khuyết điểm hạn chế của Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã được triển khai toàn diện, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn. Kết quả, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực; tác phong làm việc được chấn chỉnh, sâu sát cơ sở hơn, gần gũi, lắng nghe, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những việc bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cũng đã chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Việc tổ chức lấy ý kiến, tập hợp ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, nhân dân được phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, sát thực, giúp chính quyền các cấp đề ra chủ trương, cơ chế, chính sách hiệu quả, có tính khả thi cao, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Các hoạt động thông tin, báo chí của tỉnh có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, chú trọng kiểm tra, giám sát chặt chẽ các quy trình đăng báo, phát thanh, truyền hình; nâng cao trách nhiệm chính trị của phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý. Chất lượng của báo, tạp chí, các chương trình phát thanh – truyền hình được nâng lên.

Việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan tới giám sát, phản biện xã hội được chú trọng; tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết kịp thời, đúng quy định các nội dung kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ trong xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội.

 

 Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 (Ảnh: PV)


Có thể thấy, tính đến thời điểm này, sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tỉnh Thái Bình đã có những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến những hành động cụ thể trong từng tập thể, cá nhân.

 Trong quá trình đó xuất hiện những cơ sở, đơn vị thực hiện hiệu quả, đơn cử như Đảng bộ huyện Thái Thụy. Từ năm 2012 - 2014, trên địa bàn huyện Thái Thụy phát sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến tình hình Nhà máy bột cá Thụy Hải, Nhà máy gạch tuynel Trà Lý, Hồng Lộc, tình trạng lấn chiếm đất bãi triều nuôi ngao tại một số xã ven biển... Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa ra nhiều giải pháp phù hợp để ổn định tình hình: Huy động cả hệ thống chính trị ở cơ sở cùng vào cuộc giải quyết, chú trọng tuyên truyền vận động, phân công cán bộ xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, bảo đảm lợi ích hài hòa của cả người dân và doanh nghiệp... Đến nay, những vấn đề tồn tại nêu trên đã được giải quyết kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hay như Đảng bộ Công an tỉnh Thái Bình, những năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trở thành việc làm thường xuyên. Đặc biệt, từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng và thực hiện 2 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát chuyên đề tại 25 tổ chức cơ sở đảng, 50 lượt cấp ủy viên. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở đã tiến hành 28 cuộc kiểm tra, 19 cuộc giám sát chuyên đề tại 89 tổ chức, 178 lượt đảng viên về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 03. Quá trình kiểm tra đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đến nay, 69 việc, chuyên đề công tác có tính trọng tâm của đơn vị được chỉ ra sau kiểm điểm đã cơ bản hoàn thành.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từng tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể. Từng cán bộ, đảng viên tập trung khắc phục những vấn đề còn yếu kém, khuyết điểm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu. Trước khi quyết định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể nhân dân quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ việc lấy ý kiến của nhân dân.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Thái Bình là tỉnh đi đầu trong cả nước tổ chức thi tuyển công chức trên tinh thần công khai, khách quan, minh bạch tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nhiều chủ trương đổi mới quy trình lựa chọn, đề bạt cán bộ; bố trí cán bộ chủ chốt cấp huyện không phải là người địa phương. Cùng với đó, các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc, phục vụ nhân dân tốt hơn. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường. Việc thi hành kỷ luật đảng được thực hiện theo đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo quyết liệt, góp phần hạn chế các sai phạm. Từ năm 2012 đến tháng 6/2015, các cấp có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 27 tổ chức cơ sở Đảng (khiển trách 22, cảnh cáo 5) và 888 đảng viên (khiển trách 526, cảnh cáo 217, cách chức 55, khai trừ 90).

Để xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, quy chế theo hướng đề cao hơn trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu trong mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân, mối quan hệ giữa cấp ủy với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc thực hiện quy chế chất vấn tại các kỳ họp của cấp ủy được thực hiện trên tinh thần công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ xã và tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đồng thời quy định trách nhiệm, quyền hạn của cán bộ phụ trách các địa phương, đơn vị. Về cơ sở, cán bộ có điều kiện gần dân, hiểu dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giúp giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sau kiểm điểm, việc sinh hoạt đảng trong cấp ủy, tổ chức đảng có chuyển biến rõ rệt, chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay 42 nội dung, vấn đề trong Chương trình khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 239 vấn đề của các huyện ủy, thành ủy đã được triển khai thực hiện toàn diện, tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ra đời không chỉ đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân mà còn góp phần quan trọng chỉnh đốn Đảng, thể hiện bản lĩnh, quyết tâm của Đảng là làm trong sạch mình, thẳng thắn soi rọi vào những yếu kém, sai lầm để sửa chữa, khắc phục. Ở Thái Bình, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và thường xuyên với quan điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 không phải làm một lần là xong mà đòi hỏi thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ, có như vậy, cán bộ, đảng viên mới có điều kiện góp ý cho nhau nhìn thấy khuyết điểm, thiếu sót để kịp thời khắc phục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích