Sớm hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam
10/11/2015 16:17
Nội dung “phát triển văn hóa, xây dựng con người” trong Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã nhận được những ý kiến góp ý của các tiến sỹ trẻ tại Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên vừa tổ chức, tại Hà Nội.

​Biểu diễn văn hóa dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

 

Chưa có một hệ giá trị văn hóa chuẩn cho người Việt Nam

Theo TS Võ Xuân Vinh - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội (KHXH) Việt Nam, hiện chưa có một hệ giá trị văn hóa chuẩn cho người Việt Nam. Việc Dự thảo Văn kiện lần này đặt ra nhiệm vụ “Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam”,  "đúc kết và xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” là thực sự cần thiết, cần phải được thực hiện sớm. 

 

Ý kiến của TS Võ Xuân Vinh tại Hội nghị - Ảnh: Minh Châu

Tuy nhiên, không nên diễn đạt thành hai phần tách rời nhau như trong Dự thảo. Theo TS Võ Xuân Vinh, cần điều chỉnh lại thành: “Sớm xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật. Mọi người Việt Nam đều hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hoá dân tộc (bỏ câu "Đúc kết và xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế"). Khẳng định, tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng; nhân rộng các giá trị cao đẹp, nhân văn. Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu; chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực ảnh hưởng xấu đến xây dựng nền văn hoá, làm tha hóa con người. Có giải pháp ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, khắc phục những mặt hạn chế của con người Việt Nam”.

Để có được một hệ giá trị văn hóa của người Việt Nam, TS Võ Xuân Vinh cho rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng là vô cùng quan trọng. Trước hết, phạm vi và đối tượng áp dụng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam phải là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội.

TS Võ Xuân Vinh nhấn mạnh, việc xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam với thế hệ trẻ lại càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. “Chúng ta nói nhiều đến việc xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ (phần XII-Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc) nhưng trên thực tế, một hệ giá trị chuẩn của người Việt Nam vẫn chưa được định hình và triển khai trong thực tế. Chúng ta sẽ xây dựng giá trị đạo đức gì, lối sống lành mạnh nào cho thế hệ trẻ?” - TS Vinh đặt câu hỏi, đồng thời kiến nghị, cần diễn đạt lại theo hướng: Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi dưỡng cách mạng, sớm xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam để xây dựng lối sống đạo đức, lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Tập trung phát triển công nghiệp văn hóa

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam đánh giá cao Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ: “Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa”. Đây được xem là một trong những khâu đột phá trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

 

Hội nghị tiến sỹ trẻ là cán bộ quản lý góp ý vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng - Ảnh: Minh Châu

Theo TS Bùi Hoài Sơn, có nhiều tác động ảnh hưởng đến lĩnh vực văn hóa nói chung, công nghiệp văn hóa nói riêng như: Cơ chế quan liêu bao cấp vẫn còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động quản lý văn hóa; nguồn nhân lực cho văn hóa còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Kinh tế Việt Nam phát triển nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Sự phát triển của công nghiệp văn hóa ở Việt Nam vì vậy còn chậm chạp và vẫn đang chịu áp lực bởi nhiều khó khăn, thách thức như: Sự kém linh hoạt trong phương cách tiếp cận, thiếu liên kết giữa các bộ, ngành; nhận thức về tiềm năng làm việc trong ngành công nghiệp sáng tạo không cao; vi phạm quyền sở hữu trí tuệ còn diễn ra phổ biến làm hạn chế sự phát triển của một số doanh nghiệp sáng tạo; quản lý nhà nước và kỹ năng kinh doanh chưa thích ứng với cơ chế thị trường…

Dù chậm và gặp nhiều khó khăn hơn một số nước trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhưng theo TS. Bùi Hoài Sơn, Việt Nam có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đó là bản sắc văn hóa phong phú, độc đáo của 54 dân tộc được hình thành qua hàng nghìn năm lịch sử với sự hiện diện của nhiều di sản văn hóa, cả vật thể và phi vật thể, cộng với những ưu đãi về vẻ đẹp thiên nhiên là những chất liệu quan trọng cho sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa. Qui mô dân số trẻ, nhanh nhạy trong hội nhập kinh tế quốc tế cũng là động lực để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa, theo TS Bùi Hoài Sơn, cần cải cách thể chế văn hóa, hình thành lĩnh vực công nghiệp văn hóa mang tinh thần cởi mở, đổi mới, có năng lực kinh doanh, tạo ra việc làm và các giá trị kinh tế đa dạng, kết nối hơn với nhu cầu và mong muốn của người dân; đồng thời, xây dựng thị trường nội địa và quốc tế rộng lớn cho các sản phẩm và dịch vụ văn hóa Việt Nam, gắn kết hiệu quả hơn giữa các tổ chức sáng tạo, sản xuất văn hóa với công chúng.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích