Liên kết phát triển vùng: Chính quyền phải là cầu nối cho doanh nghiệp
08/10/2015 15:04
Để TP.HCM thực sự trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giải pháp liên kết kinh tế vùng là một vấn đề hết sức quan trọng.

​Ảnh m​inh họa

 

Theo Quyết định 252/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, TP.HCM sẽ là trung tâm kinh tế tổng hợp đa chức năng với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hệ thống các cơ sở văn hóa giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế và thể dục thể thao ở trình độ cao so với khu vực.

Mục tiêu này cũng được đặt ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2631/QĐ-TTg. Theo đó, tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 sẽ đạt 9,5% - 10%/năm và giai đoạn 2021-2025 đạt 8,5% - 9%/năm. GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt trên 5.131USD (thực tế năm 2014 đã đạt 5.131USD), năm 2020 đạt 8.430 - 8.822USD và đến năm 2025 đạt 13.340 - 14.285USD. GDP bình quân thời kỳ 2011-2020 cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước.

Để TP.HCM thực sự trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giải pháp liên kết kinh tế vùng là một vấn đề hết sức quan trọng. Trong đó, thành phố phải tập trung mọi nguồn lực, phát huy vai trò là hạt nhân trung tâm của vùng. Cụ thể là thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, khẩn trương rà soát, điều chỉnh nội dung các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đảm bảo tính liên kết vùng trong các quy hoạch.

Thứ hai, tập trung nghiên cứu, xây dựng, triển khai các chương trình, dự án, công trình ưu tiên đầu tư thuộc lĩnh vực được Thủ tướng Chính phủ phân công. Trong đó tập trung phát triển những ngành, lĩnh vực có lợi thế, hướng đến nâng cao chất lượng tăng trưởng và kinh tế tri thức; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang khu vực dịch vụ, theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Cụ thể: Về dịch vụ, thành phố tập trung phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ tài chính - ngân hàng - tín dụng - bảo hiểm, thương mại, vận tải, kho bãi, dịch vụ cảng, bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin - truyền thông, kinh doanh tài sản - bất động sản… Về công nghiệp, tập trung vào những ngành có hàm lượng giá trị gia tăng cao, phát triển 4 nhóm ngành cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, lương thực thực phẩm, hóa dược - cao su. Thành phố cũng sẽ chú trọng vào các ngành công nghiệp sinh học, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, tiếp tục phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ…

Thứ ba, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của ngành và địa phương trên cơ sở mục tiêu của các quy hoạch trên và các nghị quyết của Đảng, nghị định, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ có liên quan (đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ…).

Để việc liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội mang lại hiệu quả cao, cùng phát triển, TP.HCM và các tỉnh, thành cần phối hợp thực hiện hợp tác không chỉ giới hạn trong khuôn khổ các sở ban ngành và địa phương mà các tỉnh cần phải tổ chức, bắc cầu để các công ty, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của hai bên có nhu cầu gặp gỡ, hợp tác làm ăn với nhau. Thủ tướng Chính phủ cần cho phép định kỳ hàng năm tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp các vùng kinh tế trọng điểm nhằm tăng cường giao lưu và đối thoại trực tiếp giữa các nhà đầu tư với chính quyền các tỉnh, thành trong vùng và liên vùng các vùng kinh tế. Để việc phối hợp cấp địa phương có hiệu quả, cần xây dựng một cơ chế hợp tác chung tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan điều phối (Sở Kế hoạch và Đầu tư), cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện từng nội dung hợp tác (sở, ngành liên quan) trong việc triển khai nội dung chương trình hợp tác.


NGUYỄN HOÀNG MINH - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích