Kiến nghị đưa đánh giá về công tác tư pháp vào văn kiện trình Đại hội XII của Đảng
18/11/2015 15:46
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhận định các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, đã tổng kết, đánh giá một cách khái quát những kết quả, thành tựu cũng như các hạn chế, khuyết điểm,

​Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: VA) .

 

Nhằm có cơ sở thống nhất nhận thức và nâng cao quyết tâm chính trị của các tổ chức Đảng và toàn thể đảng viên trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng, cần có nội dung đánh giá ưu điểm, hạn chế của công tác tư pháp, cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng lãnh đạo công tác tư pháp, cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ tới.

Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương nhận định các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, đã tổng kết, đánh giá một cách khái quát những kết quả, thành tựu cũng như các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong triển khải thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng; nhất trí với các quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020).

Ban Chỉ đạo nhận thấy: Trong quá trình lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Đảng ta đã xác định quyền tư pháp là một trong ba bộ phận quan trọng cấu thành quyền lực nhà nước. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân… Quyền lực nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Phiên họp thứ 22 . (Ảnh: TH).

Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương các khoá VIII, IX, X trình Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IX,X,XI đều nêu rõ những định hướng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư pháp và cải cách tư pháp trong phần nội dung về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc (lần thứ XII) của Đảng có đầy đủ các nội dung đánh giá ưu điểm, hạn chế của công tác tư pháp, cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp, cải cách tư pháp nhiệm kỳ tới.

Do vậy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đề nghị, trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng, cần có nội dung đánh giá ưu điểm, hạn chế của công tác tư pháp, cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng lãnh đạo công tác tư pháp, cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ vừa qua và định hướng lãnh đạo công tác tư pháp, cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ tới (giai đoạn 2016 - 2020), nhằm có cơ sở thống nhất nhận thức và nâng cao quyết tâm chính trị của các tổ chức Đảng và toàn thể đảng viên trong việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Nội dung này cần tương xứng với các nội dung về sự lãnh đạo đối với việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp,, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, đồng bộ, thống nhất của Đảng, đáp ứng yêu cầu chung của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong giai đoạn tới.

Để đảm bảo yêu cầu ngắn gọn, khái quát phù hợp với yêu cầu xây dựng văn kiện Đại hội, Ban Chỉ đạo lựa chọn những nội dung sau đây đề nghị đưa vào dự thảo Báo cáo chính trị:

- Về ưu điểm: “Công tác tư pháp và cải cách tư pháp tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng”, nhiều chủ trương đường lối của Đảng về cải cách tư pháp đã được thể chế hóa trong Hiến pháp pháp luật và được triển khai thực hiện nghiêm túc. Tổ chức, bộ máy của tòa án nhân dân, các cơ quan thực hiện hoạt động tư pháp, luật sư, bổ trợ tư pháp tiếp tục được kiện toàn; đội ngũ cán bộ được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, điều kiện làm việc từng bước được cái thiện chủ trương xã hội hóa hoạt động tư pháp và bổ trơ tư pháp được thực hiện bước đầu. Chất lượng hoạt động tư pháp được nâng lên, hạn chế tình trạng oan, sai; bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

- Về hạn chế : "Việc triển khai một số nhiệm vụ cải cách tư pháp còn chậm, có biểu hiện do dự trong quá trình thực hiện, chậm cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động tư pháp. Chất lượng đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, luật sư, bổ trợ tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, oan sai, tồn đọng án, bỏ lọt tội phạm. Việc đầu tư cơ sở vật chất và trang bị kỹ thuật cho hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ”.

- Về phương hướng, nhiệm vụ: “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện nghiêm chỉnh Hiến pháp năm 2013 và các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động tư pháp. Xây dựng cơ chế để tòa án nhân dân thực hiện có hiệu quả quyền tư pháp; xây dựng cơ chế kiểm soát chặt chẽ hoạt động tư pháp, bảo đảm tính công khai, minh bạch, độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật. Phát triển đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan thi hành án, các tổ chức luật sư, bổ trợ tư pháp báo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, quyền bào chữa của bị can, bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm; hoàn thiện chính sách, chế độ tiền lương đối với các chức danh tư pháp. Tiếp tục xã hội hoá một số hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp. Tăng cường hợp tác quốc tế,, chủ động tham gia vào các quan hệ tư pháp quốc tế. Tiếp tục nghiên cứu lý luận, tổng kết toàn diện việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; đề ra phương hướng nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn kế tiếp".


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích