Khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam
21/01/2016 14:56
Hôm nay 21/1/2016, triệu triệu trái tim Việt Nam cùng hướng về Hà Nội, nơi diễn ra sự kiện trọng đại: Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội của những kỳ vọng lớn.

Đại hội lần thứ XII khai mạc trọng thể sáng 21/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

 

​Với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại", Đại hội lần thứ XII của Đảng có sứ mệnh đặc biệt, nhiệm vụ lớn lao là tổng kết chặng đường 30 năm đổi mới, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và định hướng cho con tàu Việt Nam vươn ra "biển lớn", hội nhập sâu rộng với cộng đồng thế giới trong bối cảnh nhân loại đang đứng trước những thách thức chưa từng có. 

Nghị quyết Đại hội XI đã được triển khai sâu rộng trong đời sống xã hội đã tạo xung lực mới đưa đất nước vượt qua những thách thức lớn từ những bất cập nội tại và từ vòng xoáy khắc nghiệt toàn cầu hóa. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được mở rộng, đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Vị thế Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế… Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn.

Đổi mới là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Dưới ngọn đuốc soi đường của Đảng, 30 năm đổi mới, quãng thời gian không dài nhưng để lại dấu ấn đặc biệt quan trọng trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Với bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiện của Đảng cầm quyền trước vận mệnh dân tộc, Đảng ta đã tự đổi mới. Kiên định với mục tiêu lý tưởng, sáng tạo trong giải pháp, hành động, Đảng ta đã đưa đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, tình trạng đói nghèo để trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, khẳng định vị thế mới trên trường quốc tế.

30 năm đổi mới, từ một đất nước bị cô lập, bao vây, cấm vận "muốn là bạn" "sẵn sàng là bạn" với các nước trên thế giới, Việt Nam đã "tham gia tích cực", trở thành "thành viên có trách nhiệm" của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã có thế mới và lực mới để "đóng góp xây dựng, định hình luật chơi chung" trong một thế giới toàn cầu hóa. 30 năm đổi mới là chặng đường hiện thực hóa khát vọng dân giàu, nước mạnh của toàn dân tộc, là chặng đường ghi dấu ấn, chặng đường khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa nền tảng trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa tạo tiền đề quan trọng để chúng ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng thời khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của nhân loại.

Với bản lĩnh và tầm cao trí tuệ, Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ dẫn hướng dân tộc bước vào một giai đoạn phát triển mới với những kỳ vọng mới.

Chúng ta tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng! Chúng ta kiên định con đường và mục tiêu Đảng ta đã lựa chọn cho tương lai đất nước! 

Bản lĩnh trí tuệ của Đảng - bản lĩnh trí tuệ Việt Nam tiếp tục thắp sáng con đường hội nhập đưa con thuyền đất nước đến tương lai sán lạn.


Hà Nội mới
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích