Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh
11/01/2016 15:12
Nhất trí với Dự thảo Văn kiện Đại hội XII, trong Mục X, tiết 1 và tiết 2, trang 36 đến 38, sau khi đánh giá: “Kết hợp có hiệu quả giữa nhiệm vụ xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại”,

​Ảnh minh họa

 

Tôi nhất trí với Dự thảo Văn kiện Đại hội XII, trong Mục X, tiết 1 và tiết 2, trang 36 đến 38, sau khi đánh giá: “Kết hợp có hiệu quả giữa nhiệm vụ xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại”, còn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm như: “Kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh trên một số lĩnh vực, địa bàn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Việc quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh của một số cấp uỷ, chính quyền có nơi, có lúc chưa kiên quyết, triệt để; còn thiếu những giải pháp mang tính chiến lược, tổng thể.

Tiếp đến trong tiết 2, về Phương hướng, nhiệm vụ, Văn kiện lại nhấn mạnh phải “Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hoá, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hoá, xã hội trong từng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo”; “kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh”…

Tuy nhiên, tôi xin bổ sung vào đoạn văn “Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh”, trở thành: “Xây dựng Chiến lược kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh”. Với những căn cứ sau đây:

Một là, trong những thành tựu đổi mới đáng ghi nhận, lần đầu tiên vấn đề kết hợp đã được Hiến định. “Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh” là một nội dung của Điều 68, Chương IV về Bảo vệ Tổ quốc, trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2013.

Kết hợp là một trong những đường lối, chủ trương, chính sách và cũng là giải pháp có tính tổng hợp để nâng cao hiệu quả trên nhiều lĩnh vực đan xen lẫn nhau. Tuy nhiên, so với tất cả các ngành, lĩnh vực hoạt động của đất nước, thì đây là một trong những lĩnh vực quan trọng chưa xây dựng được chiến lược.

Hai là, vấn đề kết hợp, sau khi đã hiến định, chúng ta còn phải xây dựng và ban hành luật về kết hợp, để tạo hành lang pháp lý nhằm tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với công tác quy hoạch, kế hoạch; vai trò của các cơ quan bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp… thì vẫn cần có một chiến lược tổng thể về kết hợp thì mới có cơ sở định hướng chung và triển khai nhiệm vụ có hiệu quả.

Ba là, để khắc phục tình trạng thiếu những giải pháp chiến lược như dự thảo Văn kiện Đại hội XII đánh giá thì chúng ta cần khảo sát một cách cơ bản toàn diện thực trạng kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh trong tình hình hiện nay. Tập trung đánh giá vào các khâu nhận thức, quan điểm và hành động kết hợp, trên cơ sở đó mà đưa ra dự báo yêu cầu kết hợp cho các thời kỳ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; qua đó mà điều chỉnh các chiến lược khác cho phù hợp với chiến lược kết hợp có tính tổng hợp hơn sau khi đã được xây dựng xong.

Bốn là, định hướng Xây dựng Chiến lược kết hợp, cũng là cơ sở để tổ chức huy động, phối hợp công tác nghiên cứu của các viện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chiến lược của các bộ, ngành kinh tế, quốc phòng, Công an vào nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch, cơ cấu ngành, vùng, lĩnh vực, sản phẩm, dịch vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh cho phù hợp với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế nước ta, đồng thời phù hợp với những phát triển mới về nghệ thuật quân sự, quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới.

Như vậy, kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội là quy luật phổ biến, là truyền thống của dân tộc ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Đảng và Nhà nước ta đã kế thừa những kinh nghiệm truyền thống, quán triệt những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo phù hợp với các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, nên đã góp phần giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ngày nay ,vấn đề kết hợp – thành quả của sự nghiệp đổi mới đã được Hiến định, là hoạt động có tính đặc thù cao nên việc pháp luật hóa lĩnh vực này là nhu cầu khách quan, nhằm sớm tạo ra hành lang pháp lý để Nhà nước ta quản lý, điều hoà, phối hợp, gắn kết hai lĩnh vực hoạt động cơ bản của đời sống xã hội ngày càng có hiệu quả cao, nên việc Xây dựng Chiến lược kết hợp cũng là nhu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Nguyễn Nhâm


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích