Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
06/01/2016 07:00
Ngày 05/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015- 2020 nhằm tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 2 (Ảnh: HM)

 

Hội nghị đã lấy ý kiến vào Dự thảo Quy chế và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời thông báo Kết quả Hội nghị Trung ương 13 (khóa XI).

Dự thảo báo cáo kết quả công tác năm 2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; tham mưu giải pháp tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội được giữ vững, bảo vệ chủ quyền đất nước. Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền về đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII. Công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối được triển khai đồng bộ.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng; Các đảng bộ, chi bộ tiếp tục đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW vào nội dung sinh hoạt đảng; đồng thời phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, những vấn đề tư tưởng phát sinh từ chi bộ; trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp được xác định rõ hơn.

Năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và thời gian và đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Các nội dung của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm, đạt mục đích yêu cầu của Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 91-KH/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối khóa XII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020 và phát huy những thành tựu của 30 năm đổi mới. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở. Chủ đề công tác năm 2016 của Đảng bộ Khối là năm quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Với chủ đề công tác "Năm quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015- 2020 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng", năm 2016, Đảng ủy Khối tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội; Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các đơn vị trong Khối làm tốt công tác tham mưu xây dựng các dự án luật, văn bản pháp luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội, tham mưu chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng trong Khối lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, tham mưu tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế...


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích