Đảng bộ tỉnh Hậu Giang góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng
04/01/2016 15:49
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã thống nhất thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các đảng bộ trực thuộc và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020). (Ảnh: Báo Hậu Giang)

 

Về Dự thảo TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; PHÁT HUY SỨC MẠNH TOÀN DÂN TỘC VÀ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA; ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN, ĐỒNG BỘ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI; BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỔ QUỐC, GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH; XÂY DỰNG NỀN TẢNG ĐỂ SỚM ĐƯA NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THANH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI, trong phần I - Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016), mục 1 - Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nguyên nhân và kinh nghiệm, một số ý kiến đề nghị thay từ “thành quả” bằng “kết quả” hoặc “thành tựu”, viết lại là: “Trong bối cảnh đó, nhìn tổng quát, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả/thành tựu quan trọng”.

Về hạn chế, đề nghị bỏ từ “được” đoạn “Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm được hoàn thiện” và bổ sung nội dung: mức sống của người dân còn thấp, khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng, lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tăng chưa theo lộ trình; bổ sung cụm từ “y tế” đoạn “những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội chậm được khắc phục.”; bổ sung cụm từ “thực hiện” đoạn “kỷ cương, phép nước thực hiện chưa nghiêm”.

Phần một số kinh nghiệm, có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “kiên định về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế; kiên định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận”.

Phần II - Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016 - 2020, mục 1 - Dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới, phần Ở trong nước có ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo: “các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng ta trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và chính trị nội bộ”.

Mục 2 - Mục tiêu và nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới, đề nghị viết lại thành “phát huy bản chất giai cấp công nhân” thay vì “tăng cường bản chất giai cấp công nhân”.

Phần III - Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có ý kiến đề nghị bổ sung hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã nông nghiệp.

Phần IV - Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa một số ý kiến đề nghị dự thảo cần xác định rõ quan hệ giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với bảo đảm cho các thành phần kinh tế bình đẳng, cùng phát triển lâu dài.

Phần V - Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, phần đánh giá Tình hình đề nghị bổ sung nội dung cải cách giáo dục thiếu khoa học, nóng vội, kết quả chưa như mong muốn. Phần Phương hướng, nhiệm vụ đề nghị bổ sung cụm từ “có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp” sau cụm từ “yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” và bổ sung “theo Hiến pháp và pháp luật” sau cụm từ “sống tốt và làm việc hiệu quả”, bổ sung nội dung nâng cao chất lượng ngoại ngữ trong trường học, đáp ứng xu thế toàn cầu hóa; giải quyết dứt điểm tình trạng vừa thiếu, vừa thừa giáo viên, thực hiện nâng lương cho đội ngũ giáo viên.

Phần VI - Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ đề nghị nhấn mạnh phải tăng mức đầu tư cho khoa học công nghệ, lấy ứng dụng làm trọng tâm.

Phần VII - Phát triển văn hóa, xây dựng con người, một số ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “thấp hèn” trong phương hướng, nhiệm vụ “Đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, thấp hèn, lạc hậu”.

Phần VIII - Quản lý phát triển xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, có ý kiến đề nghị bổ sung bất cập trong công tác khám chữa bệnh và cần tăng cường hợp tác nước ngoài trong lĩnh vực y tế.

Phần IX - Tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, Về quản lý tài nguyên đề nghị bỏ cụm từ “từng bước” đoạn “Hạn chế tối đa, từng bước tiến tới chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô…”; Về bảo vệ môi trường, đề nghị bổ sung “kiên quyết xử lý nghiêm” trước cụm từ “không để phát sinh thêm những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”; bổ sung từ “tỉnh” đoạn “…và các thành phố ven biển khác” đoạn Về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phần X – Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, đề nghị bổ sung nội dung: tăng cường tiềm lực quốc phòng, hiện đại hóa về trang bị vũ khí, đủ khả năng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, biển, đảo; quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhất là ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. hải đảo.

Phần XII - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, có ý kiến đề nghị nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; bổ sung bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.

Phần XIV - Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đề nghị bổ sung cụm từ “có đạo đức nghề nghiệp” sau cụm từ “xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị vững vàng”.

Phần XV - Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, có ý kiến đề nghị bổ sung: công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua hiệu quả chưa cao, vẫn còn những vụ tham nhũng nghiêm trọng.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích