Đồng Nai: Chú trọng phát triển đảng viên trong tôn giáo
16/11/2015 15:10
Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, từ năm 2010 đến nay, Đảng bộ tỉnh này đã kết nạp được trên 20 nghìn đảng viên mới, trong đó đảng viên trong các tôn giáo là trên 1.900 người.

​Đồng bào Công giáo ở Đồng Nai chào đón Giáng sinh​ (Ảnh: K.V)

 

Qua thực tế cho thấy, đa số đảng viên là người có đạo đã thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm, nghĩa vụ của đảng viên khi tham gia sinh hoạt tôn giáo. Đảng viên trong các tôn giáo đã chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có lối sống lành mạnh, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân vùng đồng bào có đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; thường xuyên tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng viên trong các tôn giáo đã góp phần ổn định sinh hoạt tôn giáo, ổn định chính trị - xã hội, là cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo, thực sự phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng.

Thực tiễn cho thấy, một số tổ chức cơ sở đảng ở Đồng Nai đã lựa chọn cán bộ, đảng viên là người có đạo để tuyên truyền, vận động và giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào Đảng. Việc làm đó đã tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng của quần chúng nhân dân là người có đạo.

Bên cạnh đó, việc bố trí đảng viên là người có đạo tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể góp phần quan trọng trong việc chuyển biến nhận thức của quần chúng nhân dân về Đảng và đảng viên sinh hoạt tôn giáo. Tính đến năm 2015, Tỉnh ủy Đồng Nai đã bố trí nhiều đảng viên có đạo giữ các chức vụ trong hệ thống chính trị. Cụ thể, có 150 đảng viên tham gia cấp ủy, trong đó 18 đảng viên là bí thư cấp ủy, 22 đảng viên là phó bí thư cấp ủy cơ sở, 223 đảng viên là bí thư cấp ủy trực thuộc, 23 đảng viên là phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã, 33 đảng viên là phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, 117 đảng viên là trưởng các đoàn thể ở cơ sở.

Để công tác phát triển đảng viên là người có đạo ở Đồng Nai hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, quần chúng trong đồng bào có đạo về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong tôn giáo.

Cấp ủy đảng phải thường xuyên xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên cụ thể phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Các chương trình, kế hoạch là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng phấn đấu thực hiện. Hằng năm, ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên và xác định chỉ tiêu cụ thể đối với từng chi bộ, đảng bộ cơ sở; trên cơ sở đó, cấp ủy cơ sở bám sát thực tiễn địa phương, chủ động có kế hoạch tạo nguồn, giáo dục, bồi dưỡng và kết nạp đối với quần chúng ưu tú có đạo.

Ngoài ra, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong các tôn giáo cũng phải luôn gắn với những tiêu chí cụ thể, phù hợp, sát với địa phương. Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng ở Đồng Nai cần chú trọng, bám sát vào điều kiện của người trở thành đảng viên và những tiêu chuẩn đảng viên để khảo sát số lượng, chất lượng quần chúng có đạo để xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cho các tổ chức cơ sở đảng thực hiện. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới…, các cấp ủy đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở thu hút quần chúng có đạo tham gia nhằm đánh giá, phát hiện các nhân tố tích cực và lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng để xem xét, kết nạp.

Đồng thời, các cấp ủy đảng phải luôn bám sát tình hình địa phương, lãnh đạo các phong trào quần chúng; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, giao việc để thử thách, đánh giá mức độ phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ; từ đó phát hiện, xem xét, sàng lọc về điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng, bảo đảm về lịch sử chính trị để lựa chọn đưa đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Thông qua các phong trào của quần chúng nhân dân ở vùng đồng bào có đạo để phát hiện ra những quần chúng ưu tú, giới thiệu cho Đảng.

Khi xem xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, các cấp uỷ cơ sở thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, thủ tục theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy; chỉ xét kết nạp đảng viên là người có đạo trong các tôn giáo được Nhà nước công nhận, qua hoạt động thực tiễn được các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị, nơi cư trú đánh giá nổi trội, tốt và là tấm gương của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy cơ sở luôn bám sát các quy định của Bộ Chính trị về việc kết nạp quần chúng ưu tú có đạo vào Đảng, tổ chức lấy ý kiến công khai của quần chúng ở tổ dân cư nơi người xin vào Đảng cư trú và được quần chúng, người thân trong gia đình, các vị chức sắc, chức việc đồng tình ủng hộ, tạo được sự thông hiểu, gắn bó mật thiết giữa Đảng với quần chúng nhân dân, nhất là quần chúng có đạo ở địa bàn dân cư.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích