Đảng bộ Thừa Thiên Huế góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng
03/11/2015 14:47
Đại hội Đảng bộ Thừa Thiên Huế lần thứ XV vừa qua đã thống nhất thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại hội các đảng bộ trực thuộc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

​​​Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV diễn ra từ ngày 22 - 24/10 (Ảnh: Phạm Cường)

 

Cụ thể, ở Phần thứ nhất, trong mục I - “Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 – 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 – 2016), các ý kiến hầu hết đồng tình với Dự thảo Báo cáo. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị Trung ương có đánh giá sâu sắc hơn về sử dụng nguồn lực của đất nước, đặc biệt là nguồn lực có được từ thành quả 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới; tìm ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong quản lý, sử dụng các nguồn lực. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tham nhũng, lãng phí.

Ở mục 1- Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “kinh tế tập thể chưa làm tốt chức năng điều tiết kinh tế theo cơ chế thị trường” vào trước cụm từ “chất lượng nguồn nhân lực còn thấp” và đề nghị sửa lại là “… Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chậm được hoàn thiện, chưa có cơ chế đột phá để thúc đẩy phát triển; kinh tế tập thể chưa làm tốt chức năng điều tiết kinh tế theo cơ chế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, tiếp tục là những yếu tố cản trở sự phát triển...”

Trong mục II - Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm (2016 – 2020), có ý kiến đề nghị bỏ từ “sớm” trong cụm từ “xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, vì cho rằng, không nên nói từ "sớm" một cách chung chung mà cần xác định rõ thời điểm nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đồng thời xác định tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong mục III - Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phần phương hướng, nhiệm vụ “Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”, có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “tìm kiếm thị trường cho sản phẩm nông nghiệp”. Đồng thời, cũng có ý kiến đề nghị bổ sung phương hướng về “Phát triển tài nguyên rừng”, vì nước ta có nhiều diện tích là đất rừng.

Trong mục V - Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực. Phần phương hướng, nhiệm vụ, có ý kiến đề nghị xem xét lại mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. Bởi vì đến năm 2030 chỉ còn có 15 năm nữa, trong 15 năm nữa chúng ta phát triển nhưng các nước ASEAN cũng phát triển, thậm chí có thể nhanh hơn, bởi vậy, vấn đề này khó khả thi, đề nghị điều chỉnh phù hợp lộ trình phấn đấu.

Đồng thời, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung “Có cơ chế đào tạo và sử dụng nhân tài, tổ chức thi tuyển công khai vào các vị trí lãnh đạo” vào phần phương hướng, nhiệm vụ.

Trong mục VII – Phát triển văn hóa, xây dựng con người, có ý kiến đề nghị phần phương hướng, nhiệm vụ, đoạn “Các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ và thực hiện có kết quả mục tiêu: Xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học…”, đề nghị sửa lại lại: “Các cấp, các ngành phải nhận thức đúng và thực hiện có kết quả mục tiêu: Xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học…”

Trong mục XII - Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phần phương hướng nhiệm vụ, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm “Thực hiện tốt bình đẳng giới, nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển” vào câu “Nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ…”

 

 Các đại biểu biểu quyết Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng (Ảnh: Phạm Cường)

Ở Phần thứ hai, Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), ở mục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung và phần hạn chế, đó là: “Việc quản lý giá của một số mặt hàng chưa theo cơ chế thị trường”; bổ sung thêm cụm từ “nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; chưa quan tâm đến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sạch trong nông nghiệp” vào mục 4 - Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, đoạn “Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới còn chậm và kết quả đạt được chưa đồng đều…”

Ở phần Mục tiêu và các chỉ tiêu, có ý kiến đề nghị bổ sung “Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực nông thôn” vào chỉ tiêu “Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%”. Có ý kiến cho rằng, chỉ tiêu “GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD; có 10 bác sĩ và trên 26 giường bệnh trên 1 vạn dân” là cao, đề nghị nghiên cứu lại.

Ở phần nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, mục 7- Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “đặc biệt đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành từ Trung ương đến địa phương” vào sau câu “Thực hiện nghiêm quy định về kê khai, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức….”.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích