Chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia
18/11/2015 15:28
Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu “phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng”. Nội dung này đã nhận được sự góp ý của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu.

​Ảnh mi​nh họa

 

Cùng với xác định: “phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng”, dự thảo văn kiện cũng nhấn mạnh việc “bảo tồn, phát huy các di sản và giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Chủ động hợp tác và giao lưu quốc tế về văn hóa, quảng bá văn hóa Việt Nam, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, hoàn thiện bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc”.

Liên quan đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia, PGS.TS Vương Xuân Tình, Viện trưởng Viện Dân tộc học nhấn mạnh, văn hóa quốc gia bao gồm những giá trị chung cho tất cả các tộc người hay nhóm xã hội của quốc gia, được công dân thuộc mọi tộc người hay nhóm xã hội hội tiếp nhận tự giác. Việc xây dựng, phát triển văn hóa quốc gia và văn hóa tộc người cùng mối quan hệ của hai loại hình văn hóa này chính là đảm bảo tính thống nhất trong đa dạng văn hóa Việt Nam. Nội hàm của văn hóa quốc gia trong mối quan hệ với văn hóa tộc người cũng sẽ bác bỏ luận điệu sai lầm cho rằng sự thống nhất văn hóa dẫn đến đồng hóa về văn hóa của dân tộc Kinh với văn hóa các tộc người thiểu số.

 

Bảo tồn, ​phát huy các di sản và giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc là nội dung được xác định trong dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng (Ảnh: Minh Châu)


Để phát triển văn hóa quốc gia trong mối quan hệ với văn hóa tộc người nhằm phục vụ tốt hơn cho sự phát triển bền vững, PGS.TS Vương Xuân Tình đề nghị phát triển lý luận về văn hóa quốc gia, mối quan hệ của văn hóa quốc gia với văn hóa tộc người và các loại hình văn hóa khác. Chú trọng hơn nữa việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tộc người đặc biệt qua hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà văn hóa cộng đồng, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hệ giá trị chung của văn hóa quốc gia, chú trọng tăng cường yếu tố quốc gia ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; nhấn mạnh ý thức quốc gia, dân tộc, vị thế của tiếng phổ thông.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Văn Minh, Viện Dân tộc học, từ bối cảnh quốc tế và trong nước có thể dự báo một số xu hướng phát triển cơ bản của văn hóa và giá trị văn hóa dân tộc ở nước ta. Đó là văn hóa của các dân tộc có nhiều biến đổi theo hướng giảm dần, thậm chí mất đi bản sắc riêng do mối quan hệ tương tác với văn hóa các dân tộc khác, ảnh hưởng của các luồng tư tưởng, văn hóa, tôn giáo trên thế giới và sự tác động của các phương tiện thông tin đại chúng…

Do đó, cần xây dựng chiến lược và chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa tộc người và văn hóa quốc gia một cách phù hợp. Trong đó, văn hóa quốc gia cần tiếp tục được củng cố, tăng cường hơn nữa trở thành nội lực nhằm phát triển ý thức quốc gia, đề kháng với những ảnh hưởng tiêu cực của các trào lưu tư tưởng, tôn giáo, văn hóa ngoại lai và lối sống cá nhân chủ nghĩa của một bộ phận người dân, nhất là thế hệ trẻ còn chưa định hình rõ các giá trị văn hóa cũng như lối sống, thích những yếu tố mới lạ…

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Minh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc cần tập trung giữ gìn và phát triển những yếu tố có lợi, phù hợp cho việc xây dựng tính thống nhất của văn hóa quốc gia, không nên quá chú trọng, đề cao và xây dựng các đặc thù của từng dân tộc hay từng nhóm địa phương, cũng không nên nhấn mạnh sự khác biệt về nguồn gốc lịch sử và quá trình hội nhập vào cộng đồng quốc gia Việt Nam. Đồng thời, cần tiếp tục củng cố, tăng cường và phát triển các giá trị chung của văn hóa quốc gia, nhất là tập trung giáo dục, tuyên truyền, củng cố, tăng cường và nâng cao ý thức quốc gia, ý thức công dân Việt Nam để phát triển những nhân tố gắn bó các dân tộc với nhau và với Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc cho người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tiếp nhận có chọn lọc những yếu tố tích cực của văn hóa nhân loại, góp phần đẩy lùi những tiêu cực của các trào lưu tư tưởng, văn hóa, tôn giáo ngoại lai để văn hóa và giá trị văn hóa dân tộc trở thành động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phát triển con người một cách toàn diện đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo./


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích