Cần chỉ ra các nguyên nhân hạn chế trong quá trình triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội
04/01/2016 15:47
Một số nhà khoa học cho rằng, báo cáo đã đánh giá khá toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta trong 5 năm và đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn tiếp theo.

​PGS.TS Phạm Quang Hoan. (Ảnh:TA) 

 

Theo PGS.TS Phạm Quang Hoan, Viện trưởng Viện Dân tộc cho rằng, Báo cáo đã thể hiện rõ những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của nước ta trong giai đoạn 2011- 2015. “Trên thực tế, Đảng đã có những chỉ đạo sát sao và đã triển khai khá rộng rãi và sâu rộng ở các cấp, các ngành trong cả nước và đã đạt được những thành quả quan trọng. Công tác nhân sự, công tác chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương đã bước đầu phát huy được tinh thần dân chủ, đặc biệt là ở cơ sở. Người đứng đầu ở một số bộ, ngành, địa phương đã thể hiện rõ hơn về trách nhiệm giải trình xã hội về những hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương hay các hoạt động phát triển của ngành…” – PGS.TS Phạm Quang Hoan nêu rõ.

Nhất trí với nhận định của Dự thảo Báo cáo đánh giá về việc phát triển văn hoá, và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội còn nhiều mặt hạn chế, PGS.TS Phạm Quang Hoan cho rằng, do chính sách phát triển kinh tế nóng dẫn tới nhiều vấn đề về văn hoá, xã hội đang nảy sinh, khoảng cách giàu nghèo, bất bình đẳng trong xã hội càng gia tăng kéo theo nhiều hệ luỵ trong xã hội. Nhiều chính sách xã hội còn chồng chéo, triển khai trên thực tế chưa thực sự minh bạch và dân chủ đã dẫn tới những bất bình đối với người dân, nhất là trong chính sách quản lý và sử dụng đất đai, chính sách an sinh xã hội.

Từ thực tế đó, PGS.TS Phạm Quang Hoan góp ý, cần phải chỉ ra nguyên nhân chủ yếu trong quá trình thực hiện, triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bởi chính sách an sinh chưa thực sự bám sát thực tiễn của xã hội, gây lãng phí và thất thoát. “Một trong những nguyên nhân chính là chưa thể hiện rõ được tính minh bạch và chưa phát huy được vai trò giám sát xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội và của người dân. Cần thấy rõ hơn sự giám sát, phản biện xã hội là một trong những hoạt động thường xuyên, liên tục và mang lại những hiệu quả thiết thực trong quá trình triển khai và thực hiện các chính sách phát triển kinh tế- xã hội” – PGS.TS Phạm Quang Hoan khẳng định.

Nhất trí với quan điểm cần phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ, tự do sáng tạo của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, PGS.TS Phạm Quang Hoan góp ý thêm, bên cạnh hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách theo hướng đồng bộ, thống nhất, đảm bảo theo quy hoạch phát triển và minh bạch, công khai thì cần phát huy hơn nữa tính dân chủ trong việc xây dựng quy hoạch, chiến lược hay kế hoạch phát triển, nhất là ở các địa phương để người dân có cơ hội tham gia ý kiến và có được sự đồng thuận trong phát triển.

Về nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước, PGS.TS Phạm Quang Hoan cho rằng, rất cần thiết tăng cường hơn nữa tính minh bạch và công khai trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, không chỉ trong công tác cán bộ (khoản 4, mục 8), thủ tục hành chính (khoản 5, mục 8) mà cần bổ sung thêm trách nhiệm giải trình và giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tránh các tình trạng kéo dài không giải quyết các vướng mắc của người dân dẫn tới tình trạng bất ổn về an ninh, chính trị. Tăng cường dân chủ ở cơ sở để giải quyết dứt điểm các tồn đọng về mặt xã hội và khẳng định hơn vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc triển khai, thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nhất là ở các địa phương.

Đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện công khai, minh bạch và tăng cường hơn trách nhiệm giải trình xã hội. Tăng cường dân chủ và trách nhiệm giám sát xã hội của các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội ở cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện phương thức hoạt động và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước…..

Góp ý sâu về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, GS Trần Ngọc Anh, tham gia giảng dạy tại Ấn Độ và Mỹ, đồng thời là Giám đốc Nhóm Sáng kiến Việt Nam đồng tình với những nhận định trong Dự thảo báo cáo chính trị về những đóng góp quan trọng của khoa học công nghệ cho phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực. GS Trần Ngọc Anh cho rằng, xây dựng và thực hiện chính sách bồi dưỡng, trọng dụng, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, nhất là chuyên gia giỏi... cũng là nội dung được nhiều trí thức, nhà khoa học quan tâm để góp phần phát triển đất nước. Do đó, Đảng, Nhà nước, Quốc hội cần tạo môi trường thuận lợi để cán bộ khoa học công nghệ phát triển bằng tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao động sáng tạo của mình.

 

 GS Trần Ng​ọc Anh. (Ảnh:TA).


GS Trần Ngọc Anh nêu: "Có hàng ngàn nhà tri thức khoa học giỏi sẵn sàng cống hiến cho Việt Nam vì đã là người Việt Nam, trái tim bao giờ cũng hướng về đất nước. Khi có điều kiện mở ra cơ hội và lắng nghe là chúng tôi sẽ về. Thứ hai, tạo điều kiện đầu tư, kinh tế thoáng thì tri thức Việt Nam sẵn sàng làm việc và đóng góp”.

Trong 5 năm tới, Đảng ta xác định phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại. Đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030 có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới. Muốn thực hiện được mục tiêu này, GS Trần Ngọc Anh đề nghị Đảng và Nhà nước cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực ở các trình độ khác nhau bằng các thể chế, chính sách tương ứng, chứ không nên "cào bằng" trong đánh giá, sử dụng và đãi ngộ.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích