Yên Bái: Nhiều ý kiến góp ý vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng
23/10/2015 08:45
Các ý kiến tham gia góp ý đều phát huy được tính dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và có trách nhiệm cao đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Ảnh: Tường Vy)

 

Thực hiện Hướng dẫn 46-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng về tổng hợp ý kiến vào các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII đã thống nhất thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đại hội các đảng bộ trực thuộc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Theo đó, Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Yên Bái đã dành nhiều thời gian để đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Các ý kiến tham gia góp ý đều phát huy được tính dân chủ, sôi nổi, thẳng thắn và có trách nhiệm cao đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Báo cáo tổng hợp góp ý đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái thống nhất thông qua. 

Cụ thể, trong Mục I - Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016). Đa số ý kiến thống nhất với đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 - 2016) được đề cập trong dự thảo Báo cáo và cho rằng: Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, chính xác, khách quan, các thành tựu đất nước đã đạt được cũng như thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị: Nên thay cụm từ “bộ phận không nhỏ” bằng cụm từ “một bộ phận” trong câu “…Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí,... chưa được ngăn chặn và đẩy lùi” vì cụm từ này có nghĩa là bộ phận rất lớn cán bộ, đảng viên đang bị suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Kiến nghị điều chỉnh nhận định“….đạt được những thành quả quan trọng” thành “đạt được những thành quả cực kỳ quan trọng”.

Bổ sung thêm từ “nghiêm trọng” sau câu “đạo đức xã hội có mặt xuống cấp” thành “đạo đức xã hội có mặt xuống cấp nghiêm trọng”. Bởi vì trong nhiệm kỳ qua rất nhiều vấn đề về tội phạm, tệ nạn xã hội và đạo đức xã hội có mặt xuống cấp gây nhiều nhức nhối trong đời sống nhân dân.

Thay cụm từ “để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững” bằng cụm từ “để sớm đưa đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” vì nhận định này cũng chính là mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới.

Có ý kiến cho rằng, trong Dự thảo Báo cáo chưa đề cập về sự phân hóa giàu nghèo, phân hóa về mức sống giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội và chưa có nhiều giải pháp thu hẹp khoảng cách. Công tác phòng chống tham nhũng đề cập chưa sâu sắc, nhiều vụ xử lý chưa kiên quyết, triệt để, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân.

Về Mục II – Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm 2016 - 2020. Một số ý kiến đề nghị cần dự báo, xác định rõ hơn, cụ thể hơn các thách thức đối với đất nước, đối với Đảng trong khoảng 5 - 10 năm tới đây sẽ có vấn đề gì ngoài bốn nguy cơ đã được nêu.

Bố cục trong phần Mục tiêu nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới cần sắp xếp lại, mục tiêu phải tương ứng với nhiệm vụ; vì trong mục tiêu tổng quát xác định “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng….” nhưng trong nhiệm vụ tổng quát thì công tác xây dựng Đảng lại được xếp ở vị trí 11 là không phù hợp; đề nghị đưa nhiệm vụ này lên vị trí thứ nhất và như vậy sẽ tương ứng với nhiệm vụ thứ nhất trong phần “Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII”.

Nên bổ sung cụm từ “đảm bảo về lợi ích quốc gia dân tộc…” trước đoạn “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…” thành “… giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc; bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…”.

Trung ương nên xác định cụ thể thời gian 5 năm, 10 năm hoặc 15 năm… thay cho từ “sớm” trong câu “xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, để toàn Đảng, toàn dân cùng tích cực, nỗ lực phấn đấu cùng thực hiện.

Trong Mục III – Đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Có ý kiến đề nghị Mục 2 phần III nên thay cụm từ “Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nền kinh tế”, bằng cụm từ “Xác định lại mô hình tăng trưởng”.

Trong mục IV - Hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Một số ý kiến thảo luận đề nghị cần có biện pháp hữu hiệu thực thi chính sách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, coi đây là một nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cần đặc biệt quan tâm đến thị trường khoa học công nghệ vì đây là thị trường tiềm năng, là khâu then chốt trong phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Có ý kiến cho rằng: Trung ương cần có giải pháp phù hợp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, gắn với lợi ích của nhân dân và người lao động. Nhà nước cần có sự điều tiết vào nền kinh tế nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường.

Mục V - Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực. Phần phương hướng một số ý kiến đề nghị bổ sung giải pháp về quy hoạch sắp xếp các trường đại học, cao đẳng công lập và ngoài công lập để nâng cao chất lượng đào tạo. Bổ sung thêm 01 nhiệm vụ, giải pháp là “khắc phục tình trạng mở mới không theo quy hoạch các cơ sở giáo dục và đào tạo; kiên quyết không cấp phép hoặc thu hồi giấy phép đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo không đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất…”. Bổ sung thêm 01 nội dung trong phần phương hướng, nhiệm vụ, thành nội dung thứ 7: “Sử dụng hiệu quả đầu tư để phát triển cơ sở cho giáo dục, đào tạo, đặc biệt chú ý đầu tư cơ sở vật chất, đối với đồng bào dân tộc miền núi, vùng cao”.

Có ý kiến đề nghị sửa cụm từ “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập” thành “Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở; chuẩn hóa, hiện đại hóa giáo dục và đào tạo; đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân và xây dựng xã hội học tập”.

Trong Mục VI – Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ. Bên cạnh những ý kiến tán thành với nội dung của Dự thảo, một số ý kiến đề nghị làm rõ một số lĩnh vực cụ thể trong chỉ tiêu “Đến năm 2030, có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới” là những lĩnh vực cụ thể gì. Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu, xem xét lại thực trạng chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ bởi mục tiêu “Đến năm 2020 khoa học và công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN” là quá cao, trong khi đó nguồn kinh phí, chế độ đãi ngộ, công tác nghiên cứu, ứng dụng còn nhiều hạn chế, bất cập. Cần bổ sung các giải pháp về cơ chế khuyến khích đối với các đề tài, ứng dụng khoa học, sáng kiến có hiệu quả trong thực tiễn.

Trong Mục VII – Phát triển văn hóa, xây dựng con người. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ “Kiên quyết bài trừ các loại văn hóa lai căng du nhập từ nước ngoài, các loại văn hóa phẩm độc hại, đặc biệt có biện pháp quản lý chặt chẽ các dịch vụ văn hóa Internet”. Có ý kiến đề nghị sửa đổi cụm từ “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: Hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức…” thành “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện: Khẳng định và tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa tốt đẹp trong khu vực và trên thế giới, khắc phục những hạn chế, hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển về nhân cách, đạo đức, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội”.

Trong Mục XV – Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Nhiều ý kiến tham gia đề nghị điều chỉnh đoạn “Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng” thành “Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đạt được kết quả quan trọng, bước đầu khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm trong hệ thống chính trị”. Phần phương hướng, nhiệm vụ nhiều ý kiến kiến nghị Trung ương nghiên cứu bổ sung thêm một phương hướng, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng để triển khai thực hiện trong giai đoạn tới là thực hiện nêu gương trong tổ chức đảng, trong cán bộ đảng viên: Cán bộ đảng viên nêu gương cho quần chúng; cấp trên nêu gương cho cấp dưới; Trung ương nêu gương cho địa phương…

Về đấu tranh chống tham nhũng đề nghị Trung ương cần bổ sung, làm rõ thêm quan điểm đấu tranh chống tham nhũng cần có trọng tâm, trọng điểm với mục tiêu không chỉ đẩy lùi tham nhũng mà quan trọng hơn là phải củng cố được vai trò lãnh đạo của Đảng. Trọng tâm, then chốt và có tính quyết định hiệu quả chống tham nhũng là công tác cán bộ và chống tham nhũng trong lĩnh vực công tác cán bộ.

Về 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã đề ra trong báo cáo. Hầu hết các ý kiến nhất trí về nội dung 06 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới như đã nêu trong Dự thảo, không có ý kiến bổ sung thêm.

Ở Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020. Phần mục tiêu tổng quát, hầu hết các ý kiến nhất trí với mục tiêu tổng quát và cho rằng mục tiêu tổng quát nêu ra đã đảm bảo tính bao quát và có khả thi thực hiện. Kiến nghị Trung ương điều chỉnh một số chỉ tiêu đến năm 2020, cụ thể như: Giảm các chỉ tiêu: Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội; số bác sĩ và giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ chất thải nguy hại, tỷ lệ chất thải y tế được xử lý”. Các chỉ tiêu này đưa ra trong Báo cáo là cao, khó có khả năng thực hiện được. Giảm chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 6,5% - 7% xuống còn từ 6,2% - 6,5%; tăng chỉ tiêu Tỷ lệ che phủ rừng từ 44% - 45% lên 50%. Một số ý kiến băn khoan, cho rằng, chỉ tiêu GDP bình quân đầu người đề ra như Dự thảo Báo cáo là cao, khó có khả năng đạt được. Đề nghị bổ sung, làm rõ hơn các giải pháp, biện pháp tăng năng suất lao động để đạt được chỉ tiêu “năng suất lao động xã hội bình quân tăng 4 - 5%/năm”.

Phần nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Bổ sung thêm nhiệm vụ về “Xây dựng cơ chế, chính sách chống độc quyền của một số ngành như điện, xăng dầu để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng” trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ nhất. Kiến nghị không nên quy định 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới cho cả nước mà cần xem xét đưa ra tiêu chí cho từng vùng; đồng thời xem xét lại tính khả thi khi đưa ra tiêu chí 50% xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 trong nhóm giải pháp thứ hai.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích