Đảng bộ tỉnh Bắc Giang góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng
03/11/2015 14:43
Qua nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về chủ trương, đường lối của Đảng, những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang thông qua tổng hợp góp ý các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (Ảnh: HH)

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và đã nhận được hơn 40 nghìn lượt ý kiến góp ý.

Qua nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về các chủ trương, đường lối của Đảng, những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Hầu hết các ý kiến đồng tình với chủ đề, bố cục, nội dung các dự thảo văn kiện và cho rằng: các dự thảo văn kiện được Trung ương chuẩn bị công phu, có sự đổi mới về nội dung; bố cục rõ ràng, mang tính tổng kết, khái quát rõ nội dung, phản ánh đúng thực tiễn, khẳng định rõ các quan điểm, chủ trương đường lối đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực; kết tinh trí tuệ sâu sắc, ý chí quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thời kỳ mới.

Về đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới. 

Nhất trí cao với 05 bài học được rút ra từ thực tiễn đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, cần bổ sung thêm một bài học kinh nghiệm nữa đó là: “phát triển kinh tế - xã hội phải mang tính bền vững” bởi vì trong thời gian qua, có nơi, có giai đoạn chỉ chú trọng đến tăng trưởng kinh tế trước mắt, chưa quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, sinh thái, an sinh xã hội và các lĩnh vực khác.

Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016-2020), nhiều ý kiến cho rằng, trong 5 năm tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Một số ý kiến băn khoăn về những thách thức mà Đảng và nhân dân ta phải đối mặt như: 04 nguy cơ Đảng ta đã chỉ ra tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII tiếp tục tồn tại, nhất là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí diễn biến ngày càng phức tạp. Khoảng cách giàu - nghèo phân hóa xã hội ngày rõ. Việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Có ý kiến cho rằng, tại trang 16 trong phần nhiệm vụ thứ 8 cần bổ sung cụm từ “tăng cường, nâng cao năng lực hoạt động đối ngoại” trước cụm từ "Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ”. Viết lại như sau: “tăng cường, nâng cao năng lực hoạt động đối ngoại, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ". Qua đó nhấn mạnh phương châm chủ động, kịp thời, tự chủ trong công tác đối ngoại.

Các ý kiến đều nhất trí với mục tiêu và 12 nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm tới. Song, một số ý kiến băn khoăn về chỉ tiêu GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD là cao, khó đạt được.

Về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

Đa số các ý kiến đều nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực và những giải pháp chủ yếu được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị, trong đó xác định rõ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng và của toàn dân; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, phải được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng giáo dục và đào tạo chưa gắn với nhu cầu của xã hội, gây lãng phí nguồn lực. Trong giáo dục còn nặng về thành tích; còn nặng về lý thuyết, ít thực hành; quản lý giáo dục còn nhiều yếu kém; đầu tư cho giáo dục và đào tạo có mặt chưa hiệu quả, chính sách, cơ chế tài chính cho giáo dục và đào tạo chưa phù hợp; cơ sở vật chất còn thiếu và lạc hậu, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đề nghị phải có giải pháp hữu hiệu, chế tài kiểm soát chặt chẽ việc đào tạo, tránh tình trạng chạy theo bằng cấp mà bỏ qua chất lượng, gây lãng phí tiền của, thời gian, công sức dạy và học.

Về phát triển văn hóa, xây dựng con người, đề nghị cần tăng cường thực hiện, nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc vận động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở nhiều nơi chuyển biến chậm, gây lãng phí tiền của trong nhân dân.

Nên sửa lại tiêu đề của mục này thành “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” để phù hợp với nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI mà toàn Đảng, toàn dân đang tích cực triển khai thực hiện.

Có ý kiến cho rằng, phần hạn chế tại trang 41 của dự thảo Báo cáo cần đánh giá việc xây dựng hệ giá trị chuẩn của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến hệ lụy nhiều mặt ở lĩnh vực đạo đức, lối sống trong xã hội, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Về tăng cường quản lý tài nguyên; bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, có ý kiến cho rằng phương hướng và giải pháp về bảo vệ môi trường nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị chưa mang tính quyết liệt; cần phải có giải pháp, chủ trương cụ thể hơn để bảo vệ môi trường, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị, nông thôn đang có chiều hướng gia tăng.

Về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, đề nghị Đảng, Nhà nước cần tiếp tục tăng cường hơn nữa đầu tư tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc.

Có ý kiến đề nghị giải thích rõ nghĩa của từ "lưỡng dụng" tại trang 55, dòng 14 từ trên xuống trong câu: “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng”.

Về hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một số ý kiến băn khoăn về hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước còn cồng kềnh, chức năng nhiệm vụ chồng chéo, chất lượng, hiệu quả hoạt động chưa cao; công tác điều tra, truy tố, xét xử vẫn còn tình trạng để oan sai, để lọt tội phạm. Công tác cải cách thủ tục hành chính còn chậm, nhất là cải cách thể chế. Cần có chế tài, quy định cụ thể hơn nữa về việc kê khai tài sản của cán bộ công chức. Kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đáp ứng mong muốn, đòi hỏi của nhân dân, kết quả xử lý một số vụ vi phạm còn nhẹ so với lỗi phạm.

Về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực 1ãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, cần cụ thể hơn nữa giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, để tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Việc xử lý cán bộ, đảng viên có sai phạm ở một số nơi chưa kiên quyết, xử lý cán bộ cấp cao vi phạm có biểu hiện nể nang, nương nhẹ.

Có ý kiến cho rằng, tại trang 82, dòng 8 từ trên xuống đánh giá nguyên nhân hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, đề nghị bổ sung nội dung "còn hạn chế về năng lực lãnh đạo" vào sau đánh giá “Nhiều cấp uỷ đảng và bí thư cấp uỷ chưa đầu tư đúng mức thời gian, công sức cho công tác xây dựng Đảng”. Viết lại thành “Nhiều cấp uỷ đảng và bí thư cấp uỷ chưa đầu tư đúng mức thời gian, công sức cho công tác xây dựng Đảng, còn hạn chế về năng lực lãnh đạo”.


Đảng Cộng sản
Ý kiến bạn đọc

 

Tiêu đề (*):
Họ tên (*):
Email (*):
Nội dung (*):
Tôi đã xem Quy định ứng xử
(Nhập tên logo bằng chữ thường)
Chương trình yêu thích