9 bản thảo sách giáo khoa không đạt yêu cầu

Hầu hết các bản thảo không đạt do không đáp ứng được nội dung chương trình theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT chứ không phải do tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT.

Trung tâm Tin tức