3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19",Bộ Y tế đã ban hành 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19.

Nguồn: Trung tâm Tin tức