270 triệu học sinh Trung Quốc và giảng đường trực tuyến thời nCoV

Bộ Giáo dục Trung Quốc đã yêu cầu toàn bộ hệ thống giáo dục kéo dài thời gian nghỉ xuân. Đồng thời, tận dụng internet và kho dữ liệu giáo dục số, cung cấp giáo án cho học sinh và nhà trường.

Trung tâm tin tức